Logo Frans Agro

Winkel Putte

Vandaag open van 07:00 tot 18:00

Winkel Kampenhout

Vandaag open van 07:00 - 12:00 en van 12:30 - 18:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De prijzen

1.1 Alle vermelde prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief alle taxen (BTW).
1.2 Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.
1.3 Transportkosten, indien van toepassing worden apart aangerekend, zie webshop ‘transportkosten’.
1.4 Frans Agro BV behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen.
1.5 Frans Agro BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de aanbiedingen, en ruimer in de gehele website, zouden voorkomen.

Artikel 2: Eigendomsbewijs

2.1 De producten blijven eigendom van Frans Agro BV, totdat de prijs volledig en definitief is voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Niettemin draagt de koper het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.

Artikel 3: Betaling

3.1 Voor de bestellingen van producten zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing:
1. Bij levering (of afhaling) : cash, bancontact, kredietkaart of ecocheques
2. Vooruitbetaling via overschrijving.
3. Betaling bij bestelling met Visa.
4. Betaling bij bestelling met Master Card.
5. Betaling bij bestelling met Bancontact/Mistercash.
6. Overschrijving na levering : enkel van toepassing voor bestaande klanten en na goedkeuring.
 

Artikel 4: Wanbetaling

4.1 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 Euro.

Artikel 5: Bevestiging van bestelling

5.1 Uw online bestelling is pas definitief wanneer deze bevestigd is door Frans Agro BV via e-mail.

Artikel 6: Levering

6.1 De producten worden pas verstuurd nadat Frans Agro BV de volledige betaling heeft ontvangen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of tenzij bij levering onder rembours.
6.2 De producten worden verstuurd naar het adres (thuisadres of elders) dat u hebt opgegeven bij de bestelling.
6.3 Indien de bestelde producten niet binnen de 30 dagen worden geleverd, kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. Frans Agro BV zal dan onmiddellijk de reeds betaalde sommen terugstorten.
6.4 Het niet of laattijdig leveren, kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.
7.2 Wanneer de koper wil afzien van zijn aankoop kan hij dat doen mits hij een 'Retouraanvraag' aan Frans Agro BV bezorgt binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product. De goederen moeten na bevestiging door Frans Agro BV binnen de 14 dagen worden teruggestuurd naar Frans Agro BV en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige en originele staat en verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een kopie van de factuur en/of leveringsbon.
7.3 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte en/of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
7.4 Retourzendingen kunnen door ons ook terug opgehaald worden, mits betaling van de kosten door de koper. Voor retourzendingen van goederen in big bags geeft dit een kostprijs van 75 € + 21 % btw per uur heen en terug. Voor de los gekipte goederen komt de kostprijs op 135 € + 21 % btw (75 € + 60 € voor machines)  per uur heen en terug.
7.4.1 Bij een volledige terugname van de goederen wordt de eerste factuur volledig gecrediteerd. De transportkosten vermeld op deze factuur zullen terug opgenomen worden in de factuur voor de kosten van terugname van de goederen.
7.4.2 Bij een gedeeltelijke terugname van goederen, worden de transportkosten van de eerste levering herrekend op basis van de effectieve aankoop. Het verschil wordt in de factuur van de terugname opgenomen.
7.5 Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal Frans Agro BV de eventuele betaalde sommen terugbetalen, waarvan de kosten van ophaling in mindering zullen gebracht worden. Terugbetaling zal pas plaatsvinden als de goederen terug in het bezig van Frans Agro BV zijn.

 

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

8.1 Uw gegevens worden door Frans Agro BV enkel voor interne aangelegenheden gebruikt.
8.2 Frans Agro BV verbindt er zich toe om geen persoonlijke informatie te verstrekken aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden; met uitzondering van de wettelijke informatieverschaffing.
8.3 Frans Agro BV leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
8.4 De klant kan steeds zelf zijn gegevens aanpassen door het zenden van een mail of een aangetekend schrijven.

Artikel 9: Goedkeuring

9.1 U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd voor u uw bestelling hebt geplaatst. Door het plaatsen van uw bestelling, aanvaardt u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
9.2 Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven al de overige punten van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

Artikel 10: Toepasbaar recht

10.1 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling - B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwenstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee tegenstrijdige bevoegdheidsclausules.